Máchovým krajem

Nabízím:

 • průvodcovské služby v oblasti Máchova kraje – převážně po přírodních krásách a zajímavostech
 • předběžné zpracování trasy podle konkrétních požadavků či možností klienta
 • informační minimum o turistických zajímavostech kraje
 • případnou pomoc při zajištění dalších služeb cestovního ruchu (dopravy, ubytování, atd.)
 • sdílení prožitků a zážitků

Cena:

Přikláním se k přístupu „dar za dar“. Cena sestává ze dvou částí: ocenění mého času a případně ocenění přínosu pro Vás.

 • Můj čas oceníte stejně, jako oceňujete svůj čas. To znamená, že mi za hodinu zaplatíte tolik, kolik byste si sami v práci vydělali. Vycházejme přitom z myšlenky, že si mě ceníte stejně jako sami sebe.
 • Po skončení cesty sami zhodnotíte, co vám naše společné putování přineslo. Pokud si budete myslet, že jste se jen hezky provětrali, ale žádný přínos nevnímáte, nezaplatíte nic dalšího navíc. Pokud to ale uznáte za vhodné, můžete připlatit podle svého vlastního uvážení. Jakákoliv odměna od nuly výše je v pořádku a já ji přijmu s díkem :-) Dar za dar.

Zaměřuji se převážně na oblast kolem Máchova jezera, která nabízí rozmanitou pestrost překrásných zákoutí – kopce, rybníky, pískovcové a čedičové skály, mokřady, rokle, staré i novější lesy… jež hostí řadu vzácných rostlinných a živočišných druhů.

Budu Vám vyprávět o svém rodném kraji, tedy o území, ke kterému mám hluboce pozitivní, osobní vztah.

Pomohu Vám objevovat Máchův kraj z nového úhlu pohledu – místo jeho pláží a často navštěvovaných historických památek se zaměříme spíše na jeho přírodní krásy a zajímavosti a necháme se jimi oslovit.

Zavedu Vás do míst, která dodnes zůstala domovem zvířat a rostlin, jež byla z mnohých jiných oblastí lidskou civilizací dávno vytlačena. Podle poslední tiskové zprávy Ministerstva životního prostředí* se v Máchově kraji vyskytuje 96 zvláště chráněných druhů rostlin a 163 zvláště chráněných druhů živočichů. Volně se zde vyskytuje například orel mořský, bukač velký či jeřáb popelavý a nově zde můžeme potkat dokonce také vlka obecného. Z hmyzí populace stojí za zmínku 700 druhů motýlů, včetně několika zcela nových, na ostatním území ČR se nevyskytujících, či tesařík alpský, jehož jedna z posledních početnějších populací v České republice se vyskytuje právě zde, v Máchově kraji. Z řad rostlin jistě stojí za zmínku místní unikáty a zároveň endemiti, jimiž jsou orchidej prstnatec český a masožravka tučnice česká, které se nevyskytují nikde jinde na světě.

FB machokraj

Aby však zůstaly krásy Máchova kraje se svou druhovou rozmanitostí zachovány i pro další generace, je nutné, abychom se my všichni, jež tyto končiny obýváme či navštěvujeme, chovali zodpovědně a s respektem, a ponechali co nejrozsáhlejší území bez zásahů.

Při cestách po Máchově kraji proto volím a svým vlastním příkladem podporuji šetrnou formu cestovního ruchu (ekoturistiku), která zahrnuje:

 • přístup respektující a chránící přírodu
 • zodpovědné a ohleduplné chování vůči přírodě i celému životnímu prostředí, vůči kulturnímu a historickému bohatství i jednotlivým živým bytostem
 • zodpovědný způsob cestování = šetrný k přírodě, životnímu prostředí a místním kulturám (+ co nejméně znečišťující způsob dopravy, tzn. pěšky, na kole, příp. hromadnými dopravními prostředky)
 • cestování a poznávání kraje jednotlivě či v malých skupinách (max. do 10 osob)
 • podporu místních komunit = lokálních výrobků a služeb
 • hlubší poznání světa, ve kterém žijeme (poznání vede k pochopení a vzájemné toleranci)

Zachovejme přírodu i pro další generace.

O Máchově kraji

Máchův kraj – fotogalerie